Tác giả Nam Chiêm Đài

Vô ngần Man Hoang ức vạn cự tộc san sát mai táng vô số bí ẩn nhân tộc thế yếu bụng ăn không no thụ vạn tộc ức hiếp Kỷ Hạ mang theo một gốc cấm hủ thần thụ giáng lâm vô ngần Man Hoang lập Luân Hồi Minh sắc
1307 chương
Huyền huyễn