Tác giả Lưu Lãng Đích Cáp Mô

Thiết định tập Thiên Đế có bia tên là Lang Huyên Trước thiên địa mà sống có chở thế gian vạn pháp tàng chư Ngọc Kinh tung vạn cổ Kim Tiên dục cầu nhìn qua không thể được Có yêu hào Đại Thánh lật ngược Thiên Cung gây nên Thiên
340 chương
Tiên hiệp